Writers' Forum

Forum Thread: Làm Nhà Th?I d?I 4.0

B?n chu?n b? làm nhà nhung không bi?t b?t d?u t? dâu và làm nhu th? nào? N?u nhu tru?c dây, vi?c gi?i quy?t nh?ng v?n d? là vô cùng khó khan n?u không mu?n nói là không th?, nhung ngày nay nh? áp d?ng công ngh?, vi?c này tr? nên d? dang hon và chúng tôi t? hào là don v? tiên phong trong vi?c ?ng d?ng công ngh? d? gi?i quy?t tri?t d? v?n d? trên

Forum Thread: Fact in Fiction

Hey guys, I love putting real events and real stories into fiction so that I can write a really excellent story. Can anyone think of any great examples of events from real life that have been placed in fiction. Perhaps, events that you put in your fiction.

Next Page
Prev Page